Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
Vítejte na stránkách školy
Jak tady žijeme
 • Úvod
 • Povinné informace

Povinné informace

1. Název - Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

2. Důvod a způsob založení -  Zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod je Obec Dlouhá Ves. Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura - Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
Dlouhá Ves 69
582 22, Dlouhá Ves
Česká republika

T: +420 569 432 164
E: nozka.dlves@seznam.cz

WWW: zsdlves.cz

Datová schránka: 32j538a

5. Případné platby lze poukázat 

6. IČO: 71004092

7. Pláte DPH - Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty - Rozpočet  je k nahlédnutí na dlouhaves.cz

9. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři školy
 •  písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy Dlouhá Ves 69, 582 22 Přibyslav
 • e-mailem:nozka.dlves@seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 569432164

10. Příjem podání a podnětů - Kancelář školy

11. Nejdůležitější používané předpisy -

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. V současné době nejsou pro Dlouhá Ves poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.

Výhradní licence

V současné době nejsou pro Dlouhá Ves poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít